تبلیغات
آموزش نقاشی رنگ روغن - آموزش تعوری موسیقی
آموزش نقاشی رنگ روغن
هنر رشد انسانیت است و پیشرفت ذهن (بیان اساس به شیوه مدرن)
دوشنبه 20 دی 1395 :: نویسنده : محمد هادی شکوفیان

تاکید در موسیقی

نتهایی که ما در یک قطعه موسیقی میشنویم همه دارای اهمییت یکسانی نیستند . شاید نتی از دیگر نت ها دیرند طولانی
تری داشته باشد و یا ارتفاع آن با بقیه ی نت ها تفاوت داشته باشد. اما مهمترین چیزی که باعث می شود اهمییت یک نت
زیاد یا کم باشد تاکید است . تاکید وقتی به وجود می آید که یک نت را نسبت به بقیه قوی تر اجرا کنیم .حال اگر فاصله ی
میان نت هایی که روی آن ها تاکید می کنیم منظم باشد به طوری که شنونده بتواند زمان فرا رسیدن نت قوی بعدی را
تشخیص دهد می گوییم وزن به وجود آمده است . مثال:
با دستتان روی میز شروع کنید به زدن ضرب های مساوی . حال سعی کنید یک ضربه را قوی و دو تای بعدی را ضعیف بزنید
که به این صورت در میاید:
قوی - ضعیف - ضعیف - قوی - ضعیف - ضعیف - قوی - ضعیف... -
می توانید یکی در میان قوی و ضعیف بزنید و یا حتی چهار ضرب یک بار قوی بزنید مهم این است که برای به وجود آوردن
وزن باید این ترتیب تکرار شود.
تقسیمات مساوی زمان در موسیقی
هر اثر موسیقی را می توانیم از نظر زمان به چند نوع تقسیم بندی مساوی زمانی تقسیم کنیم که با آن ها از کوچک به
بزرگ آشنا می شویم : ضرب . میزان . جمله
در این بخش ما فقط به میزان و ضرب می پردازیم:

-1 ضرب:
کوچکترین واحد تقسیم بندی مساوی در موسیقی ضرب می باشد . وقتی یک قطعه موسیقی رو گوش میدهیم و با آن
دست می زنیم دست های ما در فواصل زمانی مساوی به هم می خورند . لحظاتی که دست های ما به هم می خورند دقیقا "
برابر است با ضرب های آن قطعه . و دیرند ( زمان کشش ) هر ضرب نیز برابر است با زمانی که طول می کشد تا ضرب بعدی
آغاز شود.
به شکل زیر توجه کنید:

برای مثال دیرند هر ضرب به اندازه ی یک نت سیاه باشد.
فکر می کنید با شکل هایی که با آن در بالا آشنا شده ایم چه چیز هایی می توانیم جای سیاه در هر ضرب بگذاریم ؟
به شکل زیر توجه کنید:


شاید کمی درك شکل بالا برایتان سخت باشد اما به اون توجه کنید و به مطالبی که قبلا" آموختید مراجعه کنید.
(تا شکل بالا را درك نکردید به مطلب بعدی نروید)
به هر یک از هفت شکل بالا یک فیگور ریتمیک گفته می شود . و همه آن ها دارای یک ویژگی مشترك هستند : دیرند
همه آنها برابر یک سیاه است .
تمرین 9: سعی کنید فیگور های ریتمیکی بسازید که دیرند آن برابر یک سیاه باشد به استفاده از شکل های نت هایی که در
قبل با آنها آشنا شده ایم . ( حد اقل 10 فیگر بسازید)
فرض کنیم نوازنده ای هفت فیگور ریتمیک بالا را اجرا کن و همزمان با او نوازنده ی دیگری فقط نت سیاه اجرا کند به نظر
شما چه می شود به شکل توجه کنید:


( نت های نوازنده ی اول رو به بالا و نت های نوازنده ی دوم رو به پایین است)
در ادامه میتوانیم به این نتیجه برسیم که هر نتی که در سر ضرب واقع شده باشد از سایر نت های آن ضرب مهم تر است
.در اینجا ما دیرند هر ضرب را یک سیاه فرض کرده بودیم در صورتی که دیرند هر ضرب می تواند هر نت دیگری باشد مثل :
سفید . گرد . چنگ و...
حتی می توان دیرند هر ضرب را یک نت نقطه دار فرض کرد حال شما دیرند هر ضرب ها به شکل های مختلف فرض کنید و
برای آن فیگورهای مختلف بسازید . این کار برای درك بیشتر مطلب خیلی مفید است.

-2 میزان:

یکی دیگر از تقسیم هایی مساوی زمان که هنگام شنیدن یک قطعه به گوش می خورد میزان نام دارد . هر میزان متشکل از
دو ضرب یا بیشتر از دو ضرب است در واقع میزان ها بزرگ تر از ضرب هستند و از چند ضرب تشکیل می شوند در میزان ها
معمولا" ضرب اول ضربی قوی است . برای درك بهتر سعی کنید با دستانتان به صورت مساوی ضرب بزنید . حال ما ضرب را
به خوبی مشناسیم . اکنون سعی کنید یک ضرب را قوی و یک ضعیف بزنید حال ما یک دوره داریم یعنی یک ضرب قوی و
. ... 2 - 1 . 2 - یک ضرب ضعیف که پشت سر هم تکرار می شوند . و حال می توانید به صورت شکل زیر با دهان بشمارید 1
دقت داشته باشید که همیشه ضرب اول قوی تر است
در واقع به هر مجموعه ای از ضرب که دوره ای داشته باشد و این دوره تکرار شود میزان می گویند.
به شکل زیر توجه کنید:


در این نمونه ما دیرند هر ضرب را یک سیاه فرض کرده ایم از آن جا که در این جا هر دوره ی ما متشکل از دو ضرب است
که ( یک ضرب ضعیف و یک ضرب قوی) می توانیم به هر دوره یک میزان بگوییم که در بالا با خط های عمودی از هم جدا
شده اند . نتیجه می گیریم که دیرند میزان فوق به اندازه ی دو ضرب است پس به آن میزان دو ضربی می گوییم.
همانطور که در قبل خواندیم : وقتی هر ضرب مثل نمونه ی بالا سیاه باشد خود سیاه نیز می تواند به نت های کوچکتری
تقسیم شود:


این نکته را هم فراموش نکنید که نتی که سر ضرب ها آمده از بقیه مهم تر هست و در میان نت هایی که سر ضرب ها آمده
اند نت هایی که در سر ضرب اول(ضرب قوی ) میزان آمده اند از بقیه ی مهم ترند.حال حدس بزنید برای ساختن یک میزان
3 ضربی باید چگونه دست بزنیم ؟

بله شاید درست حدس زده باشید برای ساختن میزان های 3 ضربی ضرب اول را قوی و ضرب دوم و سوم را ضعیف اجرا می
کنیم . در بالا ما دیرند هر ضرب را یک سیاه فرض کرده ایم .
یه قانون کلی که در همه میزان ها وجود دارد آن هم این است که ضرب اول همه میزان ها قوی تر از بقیه ی ضرب ها است
برای می میزان های 4 ضربی نیز همینطور است:


نکته ای که در میزان های 4 ضربی وجود دارد این است که بر خلاف بقیه ی میزان ها که ضرب اول قوی و بقیه ی ضرب ها
ضعیف هستند می باشد . در واقع ضرب اول میزان های چهار ضربی قوی است و بقیه ی ضرب ها ضعیف است اما ضرب سوم
کمی قوی تر از ضرب دوم و چهارم اجرا می شود اما نه به قدرت ضرب اول . همانطور که در شکل می بینید.
خط میزان
خط میزان خطی است عمودی که میزان های یک قطعه ی موسیقی را از هم جدا می کند . در شکل زیر چگونگی رسم خط
میزان را در حامل مشاهده می کیند.
راستی می توانید بفهمید میزان ما چند ضربی است ؟

نشانه میزان ( میزان نما )
نشانه ی میزان تشکیل شده از دو عدد که زیر هم نوشته می شوند در همیشه در ابتدای حامل پس از کلید قرار می گیرند .
این دو عدد نشان دهنده ی تعداد ضرب های میزان و دیرند هر ضرب می باشد که بزودی با نحوه ی استفاده از آن آشنا می
شویم و به شکل  نشان داده می شود .
انواع میزان : ( ساده . ترکیبی . لنگ )
در موسیقی به طور کلی سه نوع میزان وجود دارد :
میزان های ساده . میزان های ترکیبی . میزان های لنگ
در میزان های ساده دیرند هر ضرب یکی از شکل های ساده ی نت ها است مانند : سفید . سیاه . چنگ و...
در میزان های ترکیبی دیرند هر ضرب یک نت نقطه دار است مانند : سیاه نقطه دار یا سفید نقطه دار و...
این تفاوت ها در دیرند میزان های ترکیبی و ساده دارای چنان خاصیتی می باشد که از نظر وزن کیفیت این دو میزان را
متفاوت می سازد . اکنون به این دو میزان می پردازیم و بعدا" میزان های لنگ را توضیح خواهیم داد.
میزان های ساده
همانطور که گفتیم در میزان های ساده هر ضرب برابر است با یکی از شکل های ساده ی نت ها . به همین علت نیز میزان
های ساده هر ضرب را می توان به 2 و 4 یا 8 ( توانهای عدد 2 ) قسمت مساوی تقسیم کرد . مثلا" اگر هر ضرب را یک سفید
فرض کنیم آن را می توانیم به 2 سیاه و 4 چنگ و 8 دولا چنگ تقسیم کرد . در میزان های ساده برای نوشتن نشانه ی
میزان به این شکل عمل می کنیم:
-1 تعداد ضرب های هر میزان را بالا می نویسیم و عدد بالایی می تواند عدد 2 یا 3 یا 4 باشد زیرا میزان های ساده از نظر
تعداد ضرب ها می توانند 2 ضربی یا 3 ضربی یا 4 ضربی باشند.
-2 زیر عدد میزان یعنی برای عدد پایینی عددی را انتخاب می کنیم که نشان دهنده دیرند هر ضرب باشد . و این عدد را بر
طبق نت مبدا "یعنی نت گرد انتخاب می کنیم به این صورت که مثلا" اگر دیرند هر ضرب برابر بود با یک سیاه ما نسبت آن
را به گرد می نویسیم برای مثال سیاه چون یک چهارم نت گرد است ما عدد 4 را برای عدد پایین می گذاریم.
(این نسبت ها در جدولی همراه اعداد در بخش زمان کشش نت ها گفته شده است انتظار می رود که مباحث قبل را به خوبی
در ذهن جای داده باشید)
حال بگویید اگر ما بخواهیم نشانه ی میزانی که ساده است و سه ضربی است و دیرند هر ضرب برابر با یک سیاه است را
بنویسیم چه عددی می شود ؟
این بار راهنمایی می کنم که این عدد 3/4 است زیرا قرار بود تعداد ضرب ها بالا نوشته شود و نسبت نت سیاه که دیرند
هر ضرب بود را با نت گر د در پایین بنویسیم که آن عدد یک چهارم است و ما در پایین 4 می نویسیم .
نشانه ی میزان را ابتدای قطعه می گذاریم و آن را به این صورت می خوانیم ( سه چهار ) این نشانه اول سطر بیاید کافی است

و لازم نیست برای هر میزان آن را تکرار کنیم.


حال اگر بخواهیم این میزان را تعریف کنیم این گونه بیان می کنیم:
"سه چهار " میزانی است ساده سه ضربی که هر ضرب آن معادل یک سیاه است.
توجه داشته باشید معادل زمانی یک سیاه است اصلا" ممکن در هم چین میزانی از نت سیاه استفاده نشود اما میزان دیرند هر
ضزب معادل یک سیاه است و می توان این را با فیگورهای ریتمیک مختلف نشان داد که هر کدام معادل یک سیاه باشند.
در جدول زیر متداول ترین میزان های ساده گفته شده اما دلیل بر این موضوع نمی باشد که شما شیوه پیدا کردن میزان ها را
خوب یاد نگیرید:


تمرین 10 - مطابق الگویی که در بالا گفته شد میزان های زیر را تعریف کنید:
میزان های ترکیبی
در میزان های ترکیبی دیرند هر ضرب معادل یک نت نقطه دار است به همین دلیل هر ضرب را در این گونه میزان ها به طور
طبیعی می توان به 3 و 6 یا 12 و ... قسمت مساوی تقسیم کرد . برای مثال اگر هر ضرب ما معادل یک سیاه نقطه دار باشد

میتوان آن را به 3 چنگ یا 6 دولاچنگ یا 12 سه لاچنگ تقسیم نمود . یافتن مشخصات میزان از روی نشانه ی میزان (
میزان نما ) در میزان های ترکیبی کمی با میزان های ساده متفاوت است.
برای یافتن تعداد ضرب های میزان در میزان های ترکیبی باید عدد بالایی رو تقسیم بر 3 کنیم . مثلا" اگر عدد بالایی 6 بود
آن را تقسیم بر 3 می کنیم و می فهمیم که این میزان 2 ضربی است یا مثلا" اگر عدد بالایی 9 بود آن را تقسیم بر 3می کنیم
و می فهمیم که میزان ما 3 ضربی است و به همین ترتیب ... در واقع بر عکس این موضوع هم می تواند باشد مثلا" ما اگر
بخواهیم میزان ترکیبی 4 ضربی را نشان دهیم برای عدد بالا باید عدد 12 رو انتخاب بکنیم .
در میزان های ساده فهمیدیم که عدد پایین نمایشگر دیرند یک نت نسبت به گرد است برای مثال فهمیدم که اگر در میزان
های ساده عدد پایین 8 باشد نشان دهنده ی چنگ است که معادل دیرند هر ضرب است . اما در میزان های ترکیبی این گونه
نیست ما باید نتی را که از این طریق به دست می آوریم را سه برابر کنیم و شکل معادل آن را انتخاب کنیم برای مثال اگر
عدد پایین در یک میزان ترکیبی 4 باشد ما میفهمیم که این عدد به معنی سیاه است حال اگر سیاه را سه برابر کنیم می شود
سه نت سیاه معادل یک سفید نقطه دار است در واقع اگر در میزان ترکیبی عدد پایینی 4 باشد در آن میزان هر ضرب برابر با
یک سفید نقطه دار است.
حال با هم میزان   را بررسی می کنیم : برای بدست آوردن تعداد ضرب های هر میزان ابتدا عدد بالا را تقسیم بر 3 می
کنیم و به عدد 2 میرسیم یعنی میزان مورد نظر دو ضربی است حال برای این که به دیرند هر ضرب برسیم عدد 8 را می
بینیم که معادل چنگ است حالا چنگ را سه برابر می کنیم که به سه چنگ میرسیم که معادل آن یک سیاه نقطه دار است
در واقع دیرند هر ضرب در این میزان برابر است به یک سیاه نقطه دار.
می توانی این جوری بیان کنیم:
میزانی است ترکیبی دو ضربی که هر ضرب آن معادل یک سیاه نقطه دار است.
در جدول زیر متداول ترین میزان های ترکیبی نشان داده شده است . اما حفظ کردل روش یافتن میزان ها الزامی است:
ت


تمرین 11 : مطابق الگویی که در بالا گفته شد میزان های زیر را تعریف کنید:

آشنایی با سکوت
همان اندازه که مقدار کشش نت ها برای ما مهم است و اهمییت دارد مقدار کشش سکوت نیز مهم است و اهمییت دارد و
باید به آن بپردازیم.
همانطور که نت ها برای خودشان شکل های مشخصی دارند سکوت ها هم دقیقا" معادل هر شکل نتی شکل خاصی برای
خود دارند .و اگر در قطعه ای سکوت بیاید موسیقی دان باید به اندازه ی آن سکوت کند . ر واقع برای هر شکل نت یک شکل
سکوت هم وجود دارد که نوازنده یا خواننده به اندازه دیرند آن نباید چیزی بنوازد یا بخواند.
زمان های کشش سکوت ها
در زیر در شکل نت ها سکوت معادل آن ها رسم شده است:


شکل سکوت ها را نیز لازم است خوب بدانید و حفظ کنید برای اشتباه نکردن سکوت های گرد با سیاه این را بدانید سکوت
گرد چو طولانی تر است و بزرگ تر . از خط چهام آویزان است ولی سکوت سفید به صورت معمولی روی خط سوم می باشد .
برای سکوت ها هم قوانین نقطه و دو نقطه دقیقا" مثل همان نت ها هست مثلا" همانطور که نت سیاه وقتی کنار آن نقطه
بیاید یک و نیم برابر می شود سکوت سیاه هم وقتی کنار آن نقطه بیاید  یک و نیم برابر می شود و باید همان اندازه

برایش سکوت کند به شکل زیر توجه کنید :

 در میزان اول نوازنده پس از اجرای یک نت سل سیاه یک ضرب سکوت می کند یعنی هیچی نمی نوازد و در میزان سوم

نوازنده به اندازه ی یک چنگ نقطه دار صبر می کند و سپس به اجرای نت بعدی می پردازد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :